Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Tytuł projektu Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Nr ewidencyjny wniosku RPOP.09.01.02-16-005/15
Beneficjent Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Lider projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Partnerzy Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Wartość projektu ogółem 4 970 882,93 PLN
Okres realizacji projektu Od 01.08.2016 r. do 07.2018 r.

 

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Głównym założeniem projektu jest:

 • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz humanistycznych uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
 • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
 • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej orientacji zawodowej;
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
 • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na:

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
 • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
 • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
 • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
 • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i licealnych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 183 nauczycieli;
 • Nabycie kompetencji kluczowych przez 3 200 uczniów;
 • Wsparcie 52 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Lista szkół.

G101 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu BIADACZ
G102 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chróścicach CHRÓŚCICE
G103 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chróścinie CHRÓŚCINA
G104 Publiczne Gimnazjum w Czarnowąsach obecnie Publiczne Gimnazjum nr 11 w Opolu CZARNOWĄSY
G105 Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie DĄBROWA
G106 PUBLICZNE GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI DĘBSKA KUŹNIA
G107 Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim DOBRZEŃ WIELKI
G108 Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi w Gogolinie GOGOLIN
G109 Publiczne Gimnazjum w Graczach GRACZE
G110 Zespół Szkół Gminy Izbicko – Publiczne Gimnazjum w Izbicku IZBICKO
G111 Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach KOMPRACHCICE
G112 Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach KRAPKOWICE
G113 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach KRAPKOWICE
G114 Gimnazjum Dwujęzyczne w Krapkowicach KRAPKOWICE
G115 Gimnazjum Specjalne w Krapkowicach KRAPKOWICE
G116 Publiczne Gimnazjum w Kup KUP
G117 Gimnazjum w Lewinie Brzeskim LEWIN BRZESKI
G118 Gimnazjum w Łosiowie ŁOSIÓW
G119 Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie NIEMODLIN
G120 Gimnazjum Nr 1 w Ozimku OZIMEK
G121 Publiczne Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku OZIMEK
G122 Publiczne Gimnazjum w Prószkowie PRÓSZKÓW
G123 Publiczne Gimnazjum im.ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie PRÓSZKÓW
G124 Publiczne Gimnazjum w Przyworach PRZYWORY
G125 Gimnazjum w Skorogoszczy SKOROGOSZCZ
G126 Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach STARE SIOŁKOWICE
G127 Gimnazjum w Strzeleczkach STRZELECZKI
G128 Publiczne Gimnazjum Specjalne w Suchym Borze SUCHY BÓR
G129 PUBLICZNE GIMNAZJUM w Tarnowie Opolskim TARNÓW OPOLSKI
G130 Publiczne Gimnazjum w Tułowicach TUŁOWICE
G131 Publiczne Gimnazjum w Turawie TURAWA
G132 Publiczne Gimnazjum w Walcach WALCE
G133 Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu ZAGWIŹDZIE
G134 Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach ZDZIESZOWICE
G135 Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich ZIMNICE WIELKIE
G136 Publiczne Gimnazjum w Żelaznej ŻELAZNA
G201 Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im Polskich Noblistów w Opolu OPOLE
G202 Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu OPOLE
G203 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu OPOLE
G204 Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Opolu OPOLE
G205 Publiczne Gimnazjum Nr 7 im.Generała Władysława Andersa w Opolu OPOLE
G206 Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu OPOLE
G207 Publiczne Gimnazjum Nr 9 Dwujęzyczne w Opolu OPOLE
G208 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 10 DWUJĘZYCZNE W OPOLU OPOLE
G209 Gimnazjum TAK Zespołu Szkół TAK Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu OPOLE
G210 SPOŁECZNE JĘZYKOWE GIMNAZJUM W.S.E.R.O. w Opolu OPOLE
G211 Publiczne Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu OPOLE
G212 Zespół Szkół Specjalnych Publiczne Gimnazjum Specjalne w Opolu OPOLE
L101 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Chróścinie CHRÓŚCINA
L102 Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim DOBRZEŃ WIELKI
L103 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KEN w Gogolinie GOGOLIN
L104 Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach KRAPKOWICE
L105 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie NIEMODLIN
L106 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku OZIMEK
L107 Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Prószkowie PRÓSZKÓW
L108 Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Tułowicach TUŁOWICE
L201 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I w Opolu OPOLE
L202 PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W OPOLU OPOLE
L203 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z oddziałami dwujęzycznymi w Opolu OPOLE
L205 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu OPOLE
L206 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI w Opolu OPOLE
L207 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH w Opolu OPOLE

Kategoria: Odkrywcy Sekretów Nauki