Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Nr ewidencyjny wniosku RPOP.09.01.02-16-007/15
Beneficjent Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Lider projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Partnerzy Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski
Wartość projektu ogółem 4 950 382,32 PLN
Okres realizacji projektu Od 08.2016 r. do 07.2018 r.

 

Projekt pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Głównym założeniem projektu jest:

 • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
 • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
 • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej orientacji zawodowej;
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
 • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na:

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
 • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
 • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
 • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
 • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 131 nauczycieli;
 • Nabycie kompetencji kluczowych przez 2 000 uczniów;
 • Wsparcie 38 szkół, których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Lista szkół.

 

B101 Szkoła Podstawowa w Antoniowie ANTONIÓW
B102 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu BROŻEC
B103 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie CHRÓŚCINA
B104 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach CHRZĄSTOWICE
B105 Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu DANIEC
B106 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie DĄBROWA
B107 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W DĘBIU DĘBIE
B108 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W DĘBSKIEJ KUŹNI DĘBSKA KUŹNIA
B109 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach DYLAKI
B110 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Grodźcu GRODZIEC
B111 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. Przedszkolnym w Kątach Opolskich KĄTY OPOLSKIE
B124 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Filialna Szkoła Podstawowa w Kosorowicach KOSOROWICE
B112 Szkoła Podstawowa im.Władysława Broniewskiego w Krasiejowie KRASIEJÓW
B113 Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle NAKŁO
B114 Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku NAROK
B115 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku OZIMEK
B116 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku OZIMEK
B117 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku OZIMEK
B118 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich filialna Szkoła w Przyworach PRZYWORY
B119 Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae. Szkoła Podstawowa w Raszowej RASZOWA
B120 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 w Opolu SŁAWICE
B121 Szkoła Podstawowa w Straduni STRADUNIA
B122 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Suchym Borze SUCHY BÓR
B123 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku SZCZEDRZYK
B125 Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim TARNÓW OPOLSKI
B126 Szkoła Podstawowa w Tułowicach TUŁOWICE
B127 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach WALCE
B201 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu OPOLE
B202 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Opolu OPOLE
B203 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Opolu OPOLE
B204 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Opolu OPOLE
B205 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 imienia Przyjaźni Narodów Świata w Opolu OPOLE
B206 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Gen. Władysława Sikorskiego OPOLE
B207 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 w Opolu OPOLE
B208 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 w Opolu OPOLE
B209 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu OPOLE
B210 Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu OPOLE
B211 Szkoła Podstawowa TAK Zespołu Szkół TAK Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu OPOLE

Kategoria: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki – AO2