Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Nr ewidencyjny wniosku RPOP.09.01.02-16-008/15
Beneficjent Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Lider projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Partnerzy Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski
Wartość projektu ogółem 4 956 185,09
Okres realizacji projektu Od 08.2016 r. do 07.2018 r.

Projekt pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Głównym założeniem projektu jest:

 • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
 • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
 • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej orientacji zawodowej;
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
 • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na:

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
 • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
 • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
 • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
 • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 131 nauczycieli;
 • Nabycie kompetencji kluczowych przez 2 000 uczniów;
 • Wsparcie 40 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Lista szkół:

C101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy BRYNICA
C102 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej DĄBRÓWKA GÓRNA
C103 Szkoła Podstawowa w Dobrej DOBRA
C104 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO w Gogolinie GOGOLIN
C105 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA BRZECHWY w Gogolinie GOGOLIN
C106 Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach GÓRAŻDŻE
C107 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie GRABIN
C108 Szkoła Podstawowa w Graczach GRACZE
C109 Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach JANUSZKOWICE
C110 Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej JEŁOWA
C111 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim KAMIEŃ ŚLĄSKI
C112 Szkoła Podstawowa w Komornikach KOMORNIKI
C113 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy KÓRNICA
C114 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach KRAPKOWICE
C115 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach KRAPKOWICE
C116 Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach KRAPKOWICE
C117 Szkoła Podstawowa Specjalna w Krapkowicach KRAPKOWICE
C118 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej KRĘPNA
C119 PSP Luboszyce LUBOSZYCE
C120 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach ŁUBNIANY
C121 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni MALNIA
C122 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie NIEMODLIN
C123 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Niemodlinie NIEMODLIN
C124 Szkoła Podstawowa w Racławiczkach RACŁAWICZKI
C125 SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGACH ROGI
C126 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogowie Opolskim ROGÓW OPOLSKI
C127 Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie STEBLÓW
C128 Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach STRZELECZKI
C129 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA BRZECHWY W GOGOLINIE FILIA W ZAKRZOWIE ZAKRZÓW
C130 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach ZDZIESZOWICE
C131 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach ZDZIESZOWICE
C132 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ZDZIESZOWICE
C133 Szkoła Podstawowa w Zielinie ZIELINA
C134 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela ŻUŻELA
C135 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Rosponda w Żyrowej ŻYROWA
C136 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach ŻYWOCICE
C201 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW w Opolu OPOLE
C202 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu OPOLE
C203 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu OPOLE
C204 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu OPOLE

Kategoria: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki – AO3