Regulamin AKADEMII MŁODEGO BYSTRZAKA

INFORMACJE OGÓLNE

§1

 1. Akademia Młodego Bystrzaka zwana dalej AMB prowadzona jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
 2. Patronat honorowy nad Akademią Młodego Bystrzaka objął Marszałek Województwa Opolskiego.
 3. AMB skierowana jest do dzieci w wieku 7 – 12 lat.
 4. Kalendarz aktywności w ramach AMB tworzony jest na każdy rok akademicki oddzielnie, ale zawsze są to zajęcia w jedną sobotę w miesiącu, zaczynając od października, a na czerwcu kończąc.
 5. Zajęcia w ramach AMB odbywać się będą w większości w pracowniach Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu, ul. Głogowska 36.

CELE i ZADANIA AMB

§2

 1. AMB została powołana w celu promocji nauki, rozbudzania zainteresowań dzieci, pobudzania ich wyobraźni i ciekawości oraz zachęcania do myślenia i działania w celu poznawania świata.
 2. Zadaniem AMB jest organizacja zajęć warsztatowych, pokazowych dostosowanych do wieku uczestników w pracowniach Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki
  i Eksperymentu.
 3. Plan zajęć na bieżącą edycję AMB zostanie podany w momencie rozpoczęcia rekrutacji. Zawierać będzie terminy oraz tematy zajęć.

ZASADY REKRUTACJI

§3

 1. Rekrutacja do AMB odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.amb.rzpwe.opolskie.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 2. Po zarejestrowaniu dziecka, system wyśle automatyczną odpowiedź. Będzie ona potwierdzała wpisanie na listę główną lub na  listę rezerwowych (po wyczerpaniu limitu miejsc przewidzianego na dany rok). Nie oznacza to jednak przyjęcia w poczet studentów AMB. Nastąpi to dopiero po dokonaniu opłaty o której poniżej.
 3. W formularzu rejestracyjny należy podać adres e-mail. Jest to bardzo istotne, ponieważ dalszy kontakt organizatorów AMB z opiekunami dzieci, odbywać się będzie wyłącznie drogą e-mailową (w tym informacja o przyjęciu na listę studentów AMB).
 4. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach w AMB należy zgłaszać wyłącznie poprzez e-mail. Wówczas do udziału w AMB kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie poinformujemy również  e-mailem.

§4

 1. Opłata jednorazowa za udział dziecka w zajęciach AMB wynosi 190,00 zł.
 2. Wpłatę należy dokonać niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyjęciu na listę główną przez elektroniczny system zgłoszenia na rachunek:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  45-315 Opole, ul. Głogowska 27
  nr konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743.
  W tytule należy wpisać: AMB, imię i nazwisko dziecka.
  Ostateczny termin wniesienia opłaty upływa 15 października 2019r. .
 1. Wpłata jest warunkiem dopuszczenia dziecka do zajęć.
 2. Opłata pokrywa koszt materiałów eksploatacyjnych używanych podczas doświadczeń i eksperymentów oraz innych otrzymanych przez studentów AMB w trakcie trwania roku akademickiego.
 3. W przypadku braku wpłaty po tym terminie, rezerwacja zostaje anulowana, a informacja o przyjęciu przez elektroniczny system zgłoszenia staje się nieaktualna.
  Do udziału w AMB zostaje zaproszone kolejny uczestnik z listy rezerwowych.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z AMB w trakcie roku akademickiego, opłata zostanie zwrócona na konto z którego dokonano wpłaty (zwrot proporcjonalny). O fakcie rezygnacji należy poinformować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

ZASADY UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH  AMB

§5

 1. Każdy student AMB otrzymuje indeks w którym będą dokonywane wpisy/zaliczenia. W tym celu studenci AMB zobowiązani są do przynoszenia indeksu na wszystkie zajęcia.
 2. Podczas  wykładów uczestnicy pozostają pod opieką pracowników Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji  i nie mogą samodzielnie opuszczać budynku.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni studenta AMB nie biorą udziału w zajęciach. Mogą pozostać na terenie budynku (w wyznaczonej sali). Zobowiązani są jednak do terminowego odbioru dziecka po zakończeniu zajęć, maksymalnie do 15 minut po ich zakończeniu.
 4. Uczestnictwo w przynajmniej 60% wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Akademii Młodego Bystrzaka.
 5. Dla najpilniejszych i najaktywniejszych studentów przewidziane są wyróżnienia /nagrody.
 6. Dyplomy oraz wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia, w ostatnim dniu zajęć AMB.
 7. Organizatorzy AMB zastrzegają sobie prawo do zmiany tematyki zajęć i terminów spotkań z przyczyn niezależnych od organizatora. O zaistniałej sytuacji rodzice /opiekunowie prawni zostaną poinformowani drogą elektroniczną poprzez adresy e-mail podane w procesie rejestracji.
 8. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do AMB zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć z wizerunkiem dziecka w mediach społecznościowych i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących AMB.