Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w serwisach Opolskiego Centrum Edukacji, z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27, tel. +48 77 404 75 30, email: kontakt@oce.opolskie.pl (zwany dalej “OCE”).
 2. Inpsektorem Ochrony Danych Administratora jest Artur Nowak.
 3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora, bądź w formie elektronicznej na adres iod@oce.opolskie.pl.

  Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu:

  a. zawarcia, wykonywania i kontynuacji umów i usług oferowanych przez administratora,
  b. udzielania wsparcia, rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych,
  c. obsługi wiadomości i komunikatów oraz odpowiedzi na pisma i wniosku kierowane do OCE,
  d. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności,
  e. realizacji zadań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, do których nastąpiło Pani/Pana zgłoszenie.

  Przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów

  a. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgodnie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez Panią/Pana.
  b. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest w celu zawarcia, wykonania, bądź kontynuacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  c. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest dla wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  d. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykonywane jest dla prawidłowego wykonania usługi przez OCE, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
  e. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych wykonywane jest dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  f. Dane o Pani/Pana zgłoszeniach na spotkania i warsztaty, identyfikator przeglądarki i adres urządzenia internetowego wykorzystywane będą także do zapewnia prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych zgodnie z przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi OCE. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu, a także w celu prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591 z późn. zm.).

  Jakie dane osobowe przetwarzamy i jakie są źródła pozyskania danych osobowych

  a. OCE przetwarzać będzie następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię, nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • identyfikator użytkownika w serwisie internetowym OCE,
  • adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres korespondencyjny,
  • nazwa i adres zakładu pracy,
  • data i miejsce urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres internetowy urządzenia, za pomocą którego łączono się z serwisem internetowym OCE,
  • identyfikator przeglądarki internetowej
  • zgłoszenia udziału w organizowanych przez OCE spotkaniach i warsztatach.
  b. OCE otrzymało Pani/Pana dane osobowe podczas rejestracji w serwisie internetowym prowadzonym przez OCE w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego, podczas rejestracji udziału w spotkaniach/warsztatach prowadzonych przez OCE, podczas zgłoszenia Pani/Pana udziału w prowadzonym przez OCE projekcie edukacyjnym, podczas wymiany korespondencji w formie papierowej bądź elektronicznej lub podczas realizacji zamówienia publicznego.
  c. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, usług oraz umów i mogą być udostępniane i powierzane innym odbiorcom w celu wykonania usługi, tj. firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz inne podmioty z którymi współpracuje OCE w celu świadczenia usług. Zgodnie z przepisami prawa dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez OCE na Pani/Pana rzecz, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, które przysługuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wskazanego powyżej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez OCE na Pani/Pana rzecz. Zobowiązana/y jest Pani/Pan do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez OCE na Pani/Pana rzecz.
 9. Pani/Pana dane obejmujące identyfikator przeglądarki internetowej, adres urządzenia internetowego, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania polegającego na stwierdzeniu, czy przeprowadzana przez Panią/Pana operacja w serwisie OCE odpowiada przepisom prawa. Konsekwencją takiego przetwarzania może być uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcji serwisu OCE, w razie stwierdzenia naruszenia przepisu prawa lub zarządzeń wewnętrznych. Dane te mogą być także przetwarzane w celu generowania spersonalizowanych rekomendacji usług dostępnych oferowanych przez OCE; możesz wyrazić swój sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w tym zakresie.
 10. OCE korzysta z oprogramowania analitycznego Google Analytics, oraz w niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi, czyli tak zwane “roboty”. W tym przypadku adres IP urządzenia używanego do kontaktu udostępniany jest firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Administratorem danych usług Google jest Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 11. OCE informuje, że używa w serwisach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.