Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Opolskiego Centrum Edukacji

Opolskie Centrum Edukacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OCE.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia:
  • Oświadczenie została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Portal jest dostępny w wersji kontrastowej dla osób słabowidzących.

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury.
Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Artur Nowak, anowak@rzpwe.opolskie.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774047540.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w Opolu przy ulicy Głogowskiej jest podniesiony względem chodnika. Budynek ma cztery wejścia. Od strony ul. Głogowskiej między chodnikiem i wejściem znajdują się dwa schody bez podjazdu. Z tyłu budynku znajdują się rozsuwane drzwi z podjazdem. Przy wejściu z parkingu znajduje się winda osobowa z wjazdem na piętro budynku

Budynek w Opolu przy ulicy Dubois jest podniesiony względem chodnika. Budynek ma trzy wejścia. Od strony ul. Dubois między chodnikiem i wejściem znajdują się cztery schody bez podjazdu. Z tyłu budynku znajdują się drzwi do ogrodu ze schodami. Wjazd do budynku możliwy po rozstawianych na schodach szynach. Przemieszczanie między piętrami możliwe przy użyciu urządzenia schodowego.

Budynek w Opolu przy ulicy Kościuszki jest podniesiony względem chodnika. Budynek ma dwa wejścia. Od strony ul. Kościuszki między chodnikiem i wejściem znajdują się cztery schody bez podjazdu. Z tyłu budynku znajdują się drzwi, schody oraz platforma osobowa na parter.

Budynek w Niwkach (Ośrodek Szkoleniowy) jest podniesiony względem chodnika. Budynek posiada cztery wejścia. Główne wejścia do budynku wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych.

W pozostałych budynkach brak pochylni, platform i wind. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na ogólnodostępnych parkingach przy budynkach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego.