Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji
Działanie 9.1 Rozwój edukacji
Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
Nr ewidencyjny wniosku RPOP.09.01.02-16-006/15
Beneficjent Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Lider projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Partnerzy Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski
Wartość projektu ogółem 4 951 211,17 PLN
Okres realizacji projektu Od 08.2016 r. do 07.2018 r.

 

Projekt pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Głównym założeniem projektu jest:

 • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
 • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
 • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej orientacji zawodowej;
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
 • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na:

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
 • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
 • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
 • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
 • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

Efektem realizacji projektu będzie:

 • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 131 nauczycieli;
 • Nabycie kompetencji kluczowych przez 2 000 uczniów;
 • Wsparcie 40 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Lista szkół:

A101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach BIERDZANY
A102 Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach BOGUSZYCE
A103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu CHMIELOWICE
A104 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chróścicach CHRÓŚCICE
A105 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnowąsach obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu CZARNOWĄSY
A106 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim DOBRZEŃ WIELKI
A107 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domecku DOMECKO
A108 Zespół Szkół Gminy Izbicko – Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku IZBICKO
A109 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kadłubie Turawskim KADŁUB TURAWSKI
A110 Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach KARŁOWICE
A111 Publiczna Szkoła podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach KOMPRACHCICE
A112 Zespół Szkół Gminy Izbicko – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośnicy KROŚNICA
A113 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup KUP
A114 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim LEWIN BRZESKI
A115 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej LIGOTA PRÓSZKOWSKA
A116 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej LIGOTA TURAWSKA
A117 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie ŁOSIÓW
A118 Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie MURÓW
A119 Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach OCHODZE
A120 Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowcu OSOWIEC
A121 Zespół Szkół Gminy Izbicko – Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach OTMICE
A122 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi POLSKA NOWA WIEŚ
A123 Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie POPIELÓW
A124 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie PRÓSZKÓW
A125 Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy SKOROGOSZCZ
A126 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach STARE BUDKOWICE
A127 Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach STARE SIOŁKOWICE
A128 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Wawelnie WAWELNO
A129 Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach WĘGRY
A130 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie ZAWADA
A131 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach ZIMNICE
A132 Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach ZŁOTNIKI
A201 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu OPOLE
A202 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu OPOLE
A203 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu OPOLE
A204 Zespół Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna w Opolu OPOLE
A205 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 w Opolu OPOLE
A206 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu OPOLE
A207 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła w Opolu OPOLE
A208 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae w Opolu OPOLE

 

Kategoria: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki – AO1